Qëllimi kryesor i Qendrës “FuturAL”, është:

Të promovojë dhe zbatojë mekanizma të qëndrueshëm të shoqërisë në drejtim të rritjes së kapaciteteve dhe nxitjes së aktivizmit tek të rinjtë dhe të rejat, veçanërisht vajzat dhe gratë në mbështetje të pranimit dhe pjesmarrjes së tyre në shoqëri me qëllim fuqizimin e sistemeve dhe komunitetit si në nivel individual, social por edhe me gjerë. Qendra synon të stimulojë dhe të mbështesë kërkime dhe ndërhyrje cilësore mbi çështje të rëndësishme të politikave publike në lidhje me të rinjtë, gratë/femrat apo edhe me grupet e margjinalizuara, për të cilët është e nevojshme mbështetja, promovimi, ndërgjegjësimi mbi baza aktivizmi si në nivel social, kulturor, eknomik si dhe politik dhe ti bëjë gjetjet e arritjet gjerësisht të njohura për publikun e gjerë si dhe për politikë - bërësit.

By adminis, 15 April, 2021

Ftohen të gjithë të të rinjtë, studentët, profesionistët e rinj të cilët janë të interesuar të japin kontributin e tyre vullnetar, ti bashkohen aktiviteteve dhe punës tonë. Organizata jofitimprurëse “FuturAL” ju fton të bëheni pjesë edhe ju e ekipit të saj.

  • FuturAL përfshin e bashkëpunon me ekspertë të shumë fushave si arsim, kulturë, art, psikologji, ekonomi, poltika sociale, politika për të rinjtë, barazia gjinore dhe specialiste të transparencës dhe ndërgjegjësismit me qëllim formulimin e strategjive të reja për zbatim që synojnë t’ju përgjigjen sa më mirë sfidave shqetësuese për komunitetin dhe shoqërinë;
  • Ekspertët tanë, me dijet e njohuritë e tyre shërbejnë si burim i shpeshtë informacioni, udhërrefyes për politikë - bërësit, shoqërinë, grupet e interesit, median, koordinatorë dhe trajnues në lehtësimin dhe organizimin e aktiviteteve, konferencave shkencore në fusha të ndryshme si arsimi, ekonomika, kultura, arti e çdo fushë tjetër që lidhet drejtpërdrejt me rritjen e kapaciteteve dhe aktivizmit në shoqëri.