Iniciativa - Oferta Politike gjinore

FuturAL në kuadër të iniciativës "Oferta Politike Gjinore"po promovon pa dallim dhe përkatësi politike të gjitha kandidatet gra të Qarkut të Tiranës. Informimi i votuesit për kuotat gjinore të ofruara nga secila prej partive politike dhe ndërgjegjësimi i votuesit për peshën dhe rëndësinë e votës preferenciale është fokusi dhe synimi kryesor i këtij studimi.